PAKALPOJUMI

SIA „BS collegium” piedāvā šādus pakalpojumus:

- plaša profila juridiskās konsultācijas;
- klienta interešu pārstāvēšana tiesās, šķīrējtiesās, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;
- prasības pieteikumu, paskaidrojumu, apelācijas sūdzību un kasācijas sūdzību sastādīšana;
- līgumu analīze un sastādīšana;
- pretenziju, brīdinājumu, iesniegumu u.c. dokumentu sagatavošana;
- parādu piedziņa;
- SIA, AS, u.c. juridisko personu reģistrācija un izmaiņu veikšana Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;
- valsts un pašvaldības institūciju lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
- pieteikuma sagatavošana maksātnespējas procesam;
- atbalsts apdrošināšanas gadījumos;
- patērētāju tiesību aizsardzība;
- darījumi ar nekustamiem īpašumiem;
- klienta interešu pārstāvēšana kriminālprocesā;
- pieteikumu sastādīšana Latvijas Republikas Satversmes tiesai;
- darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības speciālistu pakalpojumi;
- preču zīmju reģistrācija (Latvija, Eiropas Savienība);
- citi juridiskie pakalpojumi.

Juridiskie pakalpojumi, kas tiek sniegti civiltiesību jomā, ietver:

- strīdos, kas izriet no ģimenes attiecībām – laulības līgumu sastādīšana, laulības šķiršana, uzturlīdzekļu piedziņa;
- strīdos, kas izriet no darba tiesiskajām attiecībām – darba tiesisko attiecību izbeigšana, uzteikuma atzīšana par spēkā neesošu, darba samaksas piedziņa;
- nodarīto zaudējumu piedziņa;
- klienta tiesību aizstāvēšana strīdos, kas izriet no īres vai nomas līgumiem.